Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » 100 diskler


Küçük ve Orta ölçekli işletmeler için insan Kaynakları
Bir küçük ve orta ölçekli işletmeler (SMB) bir büyük kuruluş ayırt birçok özelliklerinden biri, çalışanların sayısıdır. Küçük kabul edilir bir iş 100 kişiye

100 diskler  kabul edilir bir iş 100 kişiye istihdam; bir orta boy işletme bir 100 ile 999 çalışanlar arasında yaşıyor. Büyük bir kuruluş, yan kuruluşları, birlikte çok sayıda uygulama sistemlerini kullanarak 1000'in üzerinde çalışanı vardır. Doğal olarak, KOBİ'ler büyük çok uluslu şirketlere kıyasla çok farklı insan kaynakları (İK) ihtiyacı var. İK, Özetle, bordro, faydaları, performans değerlendirme, eleme ve işe aday, çalışanın fesih ve emeklilik paketleri gibi alanlarda Devamı…
Kesikli Üretim (ERP)
The simplified definition of enterprise resource planning (ERP) software is a set of applications that automate finance and human resources departments and help manufacturers handle jobs such as or...
Start evaluating software now
Ülke:
 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » 100 diskler


Uyumsoft
Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş., 1996 yılında uyum içinde güçlerini birleştiren 5 arkadaşın ortaklığında İstanbul@da kuruldu. Kurumsal Kaynak

100 diskler  Yürütmekte olduğu projenin % 100 başarılı bir şekilde sonuçlanması hedefini, ticari hedeflerinin üstünde tutar. Ar-ge ve inovasyona sürekli yatırım yaparak, müşterilerini geleceğe taşır. Devamı…
SAP Hybris’i Satın Alıyor
SAP bu hafta hybris’i satın alma niyetini duyurarak e-ticaret/dijital ticaret dünyasını bir hayli sarstı. Bunun özellikle Salesforce.com’un rekabet tehditine

100 diskler  bulunmaktadır ve yıllık geliri 100 milyon doların üzerindedir. Hybris SAP’ın bir bağımsız işletme birimi olacaktır. SAP’ın hybris’e yönelik vizyonu oldukça hırslı. HANA platformu ile hybris teknolojisini bir B2B2C önerisi içinde birleştirme niyetinde olan SAP şunu söylemektedir: “CRM pazarı ile bizimle rekabet etmeye karar veren rakiplerimiz karşısında, irademizi daha önce hiç olmadığı seviyede ortaya koyacağız.” E-ticaret ve Omni Kanal Deneyimi Pazarın Devamı…
Duyar Vana, Uyumsoft ERP ile maliyet vanalarını kıstı
Yarım asırdır metal sektöründe faaliyet gösteren Duyar Vana, aylık 400 tonluk üretimini, Türkiye’nin yanı sıra 60’ı aşkın ülkede pazara sunuyor ve tüm bu

100 diskler  ile iş süreçlerinde yüzde 100 iyileşme yakalayan Duyar Vana, ayrıca 60 bayisini de aynı sistem üzerinde bütünleştirdi. Aylık üretim programlarını, haftalık yapılabilir hale gelirken, genel olarak yüzde 75 zaman tasarrufu sağlandı. Devamı…
EAM, CMMS karşı: Şirketiniz için Hangisi Uygundur
Girişim varlık yönetimi (EAM) yazılım ve bilgisayarlı bakım yönetim sistemleri (CMMS) giderlerini azaltmak ve gelirlerini artırmak için gerçekçi bir şekilde

100 diskler  ile ve birçok Fortune 100 şirketleri için bir uygulama geliştirme ve destek yöneticisi oldu. Şu anda, Saturday bağımsız bir danışmandır. O JoeStrub@WriteTechnologyPlus.com temas. Devamı…
Hýzlý Prototipleme Veya Sadece Aþýrý hyping
Y2K bir grev hýzlý prototipleme pratik yapmýþ olabilir önce yazýlým bütün bir paketi yüklemek zorunda. Þimdi dar kapsamlarý ile projeler alarak lüks ve çözüm 'cins en iyi' popülerlik bir dönüþ var, ancak, hýzlý prototipleme uygulanmasý için uygun bir yaklaþým olarak kabul edilmelidir. Buna göre, ne böylece muhtemelen daha hýzlý beklenen sonuçlarý elde etmek için organizasyon saðlayarak, hýzlý prototip proje baþarýlý olmasýný saðlayabilir anlamak önemlidir.

100 diskler  ve uygulamalarý   bir Fortune 100 þirketi için geliþtirme ve destek yöneticisi. O   JoeStrub@writecompanyplus.com adresinden ulaþýlabilir.    Devamı…
Intentia Lawson ile birleþme için hazýrlar
Lawson ile birleþtirme önce, Intentia zaten ürünleri, hedef pazarlar ve satýþ kanallarýnda maliyet düþürücü önlemler baþlatmýþtý. Bu, kurumsal kültürel deðiþimler, ve araþtýrma para bir infüzyon "yeni" Intentia orta pazara dünya çapýnda bir çözüm saðlayýcý haline yardýmcý olur.

100 diskler  inþa. Örneðin, 10.000. Faktörü 100 faktörüyle bir on iki hafta planlama süresi arttýkça veri karmaþýklýðý üzerinde iki dört ürün sayýsýnýn artýrýlmasý ve iki ürün altý için birim tutarak ürün stok tarafýndan, dönem baþýna en uygun hedef hisse senedi hesaplamak için (SKU) ve talep tahmini, mevcut üretim kapasitesi, mevcut envanter dayalý zirveleri karþýlamak ve maliyetleri , stok inþa optimizasyon çözümü birkaç dakika içinde planý-bildirildi zaman aþamalý Devamı…
Bir Kaðýtsýz Ofis sahip Gerçekten Ne Anlama Geliyor?
Bir kaðýtsýz ofis kurulmasý zor bir görev gibi görünen, ancak bir kaðýtsýz sistemden ne olacaðýný bilmek size operasyonel hedefleri anlamak ve eðer, faydalý sonuçlar düþündüðünüzden çok daha kolay elde edebilir.

100 diskler  basýlý kopyalarý gibi bu 100 sayfalýk rapor elektronik yerine alacak mýyým? Bu deðiþimi desteklemek için gerekli teknolojiye sahip olan, ve çalýþma bu yeni bir yol kabul etmeye istekli musunuz? Ýþte benim noktayý açýklamak için bir örnek. Karým bir Fortune 500 þirketi de dahil olmak üzere, birçok büyük kuruluþlar için deðiþim yönetimi programlarý açmýþtýr. Onun iþ yaptýklarý biçimini deðiþtirerek sürecinde ilgili rehberlik þirketleri çalýþmak ve yeni Devamı…
Yazýlým Teknolojileri A.Þ. (STC) Kamu gitmek için hazýrlar
Kurumsal Uygulama Entegrasyonu satýcý Yazýlým Teknolojileri A.Þ. (STC) kendi hisse senedi 100 milyon dolara kadar önerilen halka arz ile ilgili Menkul Kýymetler ve Borsalar Komisyonu ile bir Kayýt Tablosu þirket tarafýndan dosyalama açýkladý.

100 diskler    kendi hisse senedi kadar 100 milyon dolarlýk sunuyor. STC   genel kurumsal amaçlar için önerilen teklif gelen net gelirleri kullanacak   ve uzun vadeli notu altýnda 10.000.000 $ ödemek için. Tüm hisseler tarafýndan satýlmaktadýr   þirket. STC,   Monrovia bulunan, e-iþ entegrasyon yazýlýmý konusunda lider bir saðlayýcý   üzerinde içinde ve iþletmeler arasýnda bilgi akýþý saðlayan   bir küresel bazda. STC kapsamlý E * Gate yazýlým paketi þirketlere Devamı…
Infinium baþarýlý olmak onun Çekirdek Yeterlilikler için Ýade Bölüm 1: Son Duyurular
2000 ve 2001 gelir ve önemli yeniden yapýlanma önemli bir azalma ile sonuçlanan Infinium için zor zamanlardý. 2001 sonunda tam bir vicdan egzersiz sonra, þirketin köklerine geri gidiyoruz ürün sunumlarýný 2002 girdi ve üç temel hedef pazarlarda baþarý sürdürmek için bir kararlýlýkla. Sonuç yenilenmiþ çalýþanlarýn ve þirketin ilerlemeye için pazar hevesi olduðunu.

100 diskler  sektöründe Fortune 500 þirketlerinin% 100 otel ve casinolar yaklaþýk 90%. 29 Nisan tarihinde, iSeries platformu olan amansýz baðlýlýðýný göstermek için , Infinium Bilgisayar Yapýlandýrmasý Hizmetleri (CCS) ile kanal ortaklýk anlaþmalarý iSeries bu IBM eServer imzaladýðýný açýkladý; Dynamix Grup ; Essex Technology Group, Inc ; Inter-Amerikan Veri, Inc (IAD) ; Anahat Information Systems, Inc ve Sirius Bilgisayar Çözümleri (SCS) kendi gelirlerini artýrmak ve müþteri Devamı…
Ross Systems Odak Süreci Üreticileri Daha Fazla Deðer Yields
Genellikle hedeflenen müþterilerine daha fazla deðer sonuçlar olarak bir satýcý için, odak, iyidir. Son derece odaklý satýcý da bile zor ekonomik zamanlarda karlý kalabilir. Az kaplayarak daha teslim bir satýcý bir örnek Ross Sistemleri.

100 diskler  gittiðini , Ross þimdi 100 gün veya daha az alarak. büyük patlama uygulamalarý birden fazla örnek yol açan uygulamalarý için daha aktif bir rol ve büyük bir sorumluluk alýyor adlý nispeten yeni bir giriþim olarak Þirketin daðýtým stratejisi dünya çapýnda müþteriler için destek içerir. IRenaissance þu anda vergilendirme gibi yerel ülke sorunlarý, yerel iþ uygulamalarý ve düzenleme sorunlarý hesaba yerelleþtirilmiþ versiyonlarý da dahil olmak üzere 18 dilde mevcut Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others