Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » 9 30 kulup bilet


30,700% Büyüyen sonra Yaþam Ýlginç olun nasýl
Dikey piyasa yapýcý Chemdex bir B2B inkübatör olarak kendini yeniden keþfediyor. Amaç? Daha dikey pazarlarý.

9 30 kulup bilet  zamanlarda yatýrýmcýlara alkýþladý   19.300.000 $ dördüncü çeyrek gayri safi gelirleri, analist tahminlerinin 160 yüzde,   ve tahmin daha iyi yüzde hisse baþýna sadece 47 sent, 2 kayýp.   Þirket Verticalnet için bir potansiyel olarak müthiþ bir meydan teþkil etmektedir. E-tedarik   Ayrýca teklif Verticalnet en 50 sektöre özel siteler sadece bir yönü vardýr   katalog hizmetleri ve diðer içerik. Ventro kendi siteleri geliþtirmek için karar verirse   ücretsiz Devamı…
Kesikli Üretim (ERP)
The simplified definition of enterprise resource planning (ERP) software is a set of applications that automate finance and human resources departments and help manufacturers handle jobs such as or...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » 9 30 kulup bilet


Microsoft Dynamics AX kullanarak Yalýn Üretim A Primer
Yalýn üretim yapýlarý firmalarýn tek bir sistem yalýn ve geleneksel üretim uygulamalarý desteklemek saðlayan, Microsoft Dynamics AX paket içine dahil edilmiþtir. Bu primer yalýn uygulamalarýndaki farklýlýklar birçok destekleyen yapýlarý kapsar.

9 30 kulup bilet   Hamilton ScottHamiltonPhD@aol.com ya da 612-963-1163 adresinden ulaþýlabilir. Daha fazla bilgi ve kendi özel çözüm karþýlaþtýrma baþlamak için, ziyaret edin TEC en Kurumsal Kaynak Planlama Deðerlendirme Merkezi Devamı…
Sürüm 10 karþý PTC Rüzgar Etkisi Sürüm 9: Sürüm 10 PTC Tarih En Önemli Rüzgar Etkisi Film mi?
Ürün yaþam döngüsü yönetimi (PLM) için PTC Rüzgar Etkisi (v. 10) en son yineleme olarak tarif edilmiþtir 'PTC tarihinin en önemli Etkisi sürümü.' Yazýsýnda, TEC araþtýrma analisti Gabriel Gheorghiu PTC Rüzgar Etkisi son iki sürümü karþýlaþtýrýr ve PTC Rüzgar Etkisi 10 iþlevselliðini geliþtirmeleri ürün yaratma, geliþtirme ve yaþam döngüsü yönetimi için uygun hale getirmektedir nasýl özetliyor.

9 30 kulup bilet  okuyun. En gibi versiyonlarý 9 TEC Sertifikasyon raporlarýnda yansýyan, iþlevselliði önemli deðiþikliklere bir göz atalým PTC Rüzgar Etkisi ve 10: Ayrýk Sanayii Çekirdek PLM , aþaðýdaki iki grafik gösterilen piyasada ortalama PLM çözümü ile karþýlaþtýrýldýðýnda, PTC Rüzgar Etkisi her iki sürümü geliþmiþ iþlevsellik sunuyor modüllerinden biridir. Iki sürüm arasýndaki ilk önemli fark sürüm 10 tam kutudan destekler, ancak PTC Rüzgar Etkisi 9, ortalama çözüm Devamı…
BPM Showdown! Oracle Hyperion Sistem 9 vs OUTLOOKSOFT vs Cartesis Suite
Ben Teknoloji Deðerlendirme Merkezlerinde Lyndsay Bilge, üst düzey araþtýrma analisti deðilim. Kurumsal yazýlým Gösterisinde TEC serisi baþka bir hoþ geldiniz. Hyperion Sistem 9 vs OUTLOOKSOFT vs Cartesis Suite: Bugünün Showdown kafa kafaya yarýþmaya birbirlerine karþý en iyi iþ performans yönetimi (BPM) satýcýlarýnýn üç çukurlarý! Biz bu Showdown yararlý ve bilgilendirici bulmak ve soru ve yorumlarýnýz için davet umuyoruz.

9 30 kulup bilet  Showdown! Oracle Hyperion Sistem 9 vs OUTLOOKSOFT vs Cartesis Suite BPM Showdown! Oracle Hyperion Sistem 9 vs OUTLOOKSOFT vs Cartesis Suite Lyndsay Wise - Temmuz 5, 2013 Read Comments BPM Showdown Hoþgeldiniz: Oracle Hyperion Sistem 9 vs OUTLOOKSOFT vs Cartesis Suite Ben de Lyndsay Wise, üst düzey araþtýrma analisti deðilim Teknoloji Deðerlendirme Merkezleri. Kurumsal yazýlým Gösterisinde TEC serisi baþka bir hoþ geldiniz. Bugünkü Showdown kafa kafaya yarýþmaya birbirlerine karþý en iyi Devamı…
Epicor Software Corp: tamamlama Painstaking "e" volutýon Bölüm 1: Epicor Hakkýnda
Epicor Yazýlým ilk satýcýlarý biri ve doðal bir çekirdek iþlem arka ofis sistemine baðlý müþteri ve tedarikçi faaliyetleri benimsemesi mümkün muhtemelen sadece orta pazar satýcýsýdýr. Mali 2001 Epicor Yazýlým için çok zor olacaðýna ve önümüzdeki 18 ay þirketin make-or-break dönemi olacaðýna inanýyorum.

9 30 kulup bilet  zinciri yönetimi. Markham merkezli, 1971 yýlýnda kurulan,   Kanada, Geac son on yýlda istikrarlý bir büyüme olmuþtur. O   , 1983 yýlýndan bu yana Toronto Menkul Kýymetler Borsasý nda halka açýk bir þirket olmuþtur   mali 1999 yýlýnda Can 793.200.000 $ gelir elde ile. Geac   kütüphaneler ve bankacýlýk / finansman odaklý küçük bir þirket haline geldi   fazla 5.200 çalýþaný olan bir uygulama yazýlým devi için 1990 larýn baþýnda,   18 ülkede 90 ofisleri ile. Devamı…
ÖTV a Vengeance ile Geri Geliyor
ÖTV A.Þ., farklý sektörlerde bir dizi için bir BT çözümleri saðlayýcýsý, 30 Haziran 2000 tarihinde sona eren üç aylýk, ÖTV sürecini sektörel çözümlerden iþ içinde lisans ücreti gelir için bir rekor çeyrek olduðunu açýkladý. Proses endüstrilerinde þirket çapýnda, küresel hesaplarý ile devam baþarý yaþandýðý iddia, þimdi müþteri olarak Kuzey Amerika'da en iyi 16 gýda iþlemcileri sekizi vardýr ÖTV,.

9 30 kulup bilet  bir önceki bir yüzde 59 artýþý temsil         çeyrek ve 1999 yýlýnýn üçüncü çeyreðine göre yaklaþýk yüzde 100 artýþ.         Çeyrek için lisans ücretleri bir önceki yüzde 22 daha yüksekti         yüksek kaydedin. Biz         bizim iProcess.sct çözüm olarak çok büyük bir ilgi yaþýyoruz         E-iþ giriþimleri artýþ doðrudan bir sonucu, Roy Zatcoff dedi         ÖTV sürecini sektörel çözümlerden iþ baþkaný. Devamı…
Epicor Kilometre Taþlarý olarak sunar, Ama Onun Durum Kasvetli Remains
21 Kasým tarihinde, Epicor Epicor eManufacturing, eski Vantage üretim çözümü yeni nesil piyasaya sunulduðunu tanýttý. Ancak, ürün lansmaný, þirketin finansal performansý bir ücret almýþ gibi görünüyor. 31 Ekim'de, Epicor 30 Eylül 2000 tarihinde sona eren üçüncü çeyrek sonuçlarýný açýkladý. 2000 yýlýnýn üçüncü çeyreðinde net dönem zararý 12.300.000 $ oldu.

9 30 kulup bilet  63.200.000 $ ile karþýlaþtýrýldýðýnda 51.900.000 $ idi         1999 çeyrek. 2000 yýlýnýn üçüncü çeyreðinde net dönem zararý, 12.300.000 $ oldu         geçen yýlýn ayný dönemine dolar 9,7 milyona net zarar ile karþýlaþtýrýldýðýnda         (Þekil 1). 2000 yýlýnýn üçüncü çeyreði için net zarar ücretleri dahildir         öncelikle yazmak ile ilgili, yaklaþýk 6.400.000 $ toplam         tahmin kazanýlabilir bazý Devamı…
Navision bir yavaþ hýzýnýzda çalýþtýrýr
Eylül ayýnda, Navision Yazýlým 30 Haziran 2000 tarihinde sona eren mali 2000 yýllýk raporunda, yayýnladý. Þirket sürekli karlý kalarak pazar payýný ve ürün teklifleri artmaya devam etmiþtir. Ancak, net gelir mali, 1999 yýlýna göre% 25 azalmýþtýr.

9 30 kulup bilet  iþ uygulamalarý dahil         Kasým 1999 da Microsoft SQL Server 7 için 1999 desteði (234 ile         altý aylýk süre içinde yeni ürün kucaklayan müþteriler)         Mart 2000 de ve Windows 2000 desteði (Daha fazla bilgi için, bkz Navision         ) Daha Görünür olmak. Ancak þirket bir net gelir bildirdi         göre% 25 bir düþüþ temsil eden yaklaþýk 8.100.000 $,         mali 1999. Pazar         Darbe         Mali Devamı…
Yanlýþ ERP Demise Tahminleri (Sadece Parçalý) Becerileri yetersizliði Oluþturduðunuz
E-iþ ve CRM uygulamalarý çevreleyen çok çýlgýnlýk ile, ERP onun rahat ve huzurlu günler çok uzak olabilir. Ancak, ERP uygulama becerilerini özellikle diðer seksi uygulamalara bir temel ve bir kolaylaþtýrýcý olarak, talep hala.

9 30 kulup bilet  Avrupa BT haber Ocak 9 rapor         portal, e-iþ ve müþteri iliþkileri yönetimi (CRM) tüm olabilir         öfke, ama BT iþe uzmanlarý söylüyorlar iþletme için talep         kaynak planlamasý (ERP) uzmanlarý da sýcak. Ise ERP pazarý         hala, theY2K kalýntý kendi öngörüleri recuperating olabilir         ölümü büyük ölçüde çalýþýyor örgütlerine göre, abartýlý olmuþtur         alanýnda personel alýmý yapmak. Mary- Devamı…
MAPICS Kasvetli Mali 1999 4% Büyüme raðmen Katý Karlýlýk Raporlarý
27 Ekim'de, MAPICS, Inc gelir ve dördüncü çeyrek ve 30 Eylül 1999 tarihinde sona ermiþ mali yýl için net gelir bildirdi. Mali 1999, toplam gelirleri mali 1998 yýlýnda 129.700.000 $ ile karþýlaþtýrýldýðýnda 134.700.000 $ olarak gerçekleþti. Net dönem karý 18.700.000 $, ya da önceki yýl hisse baþýna 0,81 $ (seyreltilmiþ) ile karþýlaþtýrýldýðýnda dolar, 13.2 milyon dolar veya hisse baþýna 0.62 (seyreltilmiþ) olarak gerçekleþti.

9 30 kulup bilet  inanýyoruz   en geç önümüzdeki 9 ay içinde için. Aksi takdirde MAPICS koyacaðýz   çok zor durumda, mevcut müþteri esas güvenmek zorunda   baz gelecekteki gelir üretimi için. Kullanýcý   Öneriler MAPICS zorluklarý   : (TEC Teknoloji Araþtýrma Notu bakýn MAPICS not görüþlerini deðiþmez    MAPICS:   Müþteri Memnuniyeti yeterli olacak mý? 1 Ekim 1999) MAPICS   orta piyasa þirketleri için seçim listesi ($ 50M-$ 500M ile dahil edilmelidir   gelir), ayrýk ve Devamı…
AMD Athlon Debütler
SUNNYVALE, Kaliforniya - (ÝÞ TEL) - 9 Aðustos - AMD bugün 650MHz AMD Athlon (TM) iþlemci, x86 bilgisayar sistemleri için dünyanýn en hýzlý ve en yüksek performanslý mikroiþlemci tanýttý.

9 30 kulup bilet  - (BUSINESS   TEL) - 9 Aðustos 1999 AMD bugün tanýttý   650MHz AMD Athlon (TM) iþlemci, dünyanýn en hýzlý ve en yüksek performanslý   x86 bilgisayar sistemleri için mikroiþlemci. AMD Athlon aile için tasarlanmýþtýr   üstün ticari ve tüketici yazýlým için benzersiz performans saðlar   üst seviye masaüstü sistemler, iþ istasyonlarý ve sunucularda çalýþan uygulamalarý.     ne   Bu þu anlama gelir: AMD olabilir       Þimdi Intel daha ciddi rekabet Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others