Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » bu dan manl k oranlar


Danýþma Tarih 6 gün sonra, Abovenet Hit izle
Bir güvenlik danýþma yayýnlanmýþtýr alýr sonra, satýcýlar sorunu düzeltmek için hýzlý bir þekilde çalýþmak gerekir. Güvenlik mühendisleri tavsiyeleri okuma sadece onlar deðildir. Uyarýlarýnýn çýkýp, ve henüz yamalý henüz keder--gitmiþ aðlar yararlanmak için beklemek siber suçlular vardýr.

bu dan manl k oranlar  Danýþma Tarih 6 gün sonra, Abovenet Hit izle periyodik Güvenlik Açýðý Deðerlendirme , SecurityFocus.com , að güvenliði , að güvenlik , að güvenlik ürünleri /> Danýþma Tarih 6 gün sonra, Abovenet Hit izle L. Taylor - Temmuz 5, 2013 Read Comments 6 gün Danýþma Yayýnlanan sonra, Abovenet Hit izle L.         Taylor         - Mayýs         18, 2000 Etkinlik         Özet         19 Nisan, Cisco hata CSCdr10025 yama için bir güvenlik danýþma Devamı…
KOBI'ler için ERP (2012)
TEC'in KOBI'ler için yeni ERP değerlendirme modeli daha küçük işletmelerin yazılım gerekliliklerini hedefler. Organizasyonunuzun faaliyet gösterdiği alan çok sayıda değilse ve ERP işlevi iç...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » bu dan manl k oranlar


Büyük Veri Hakkýnda
Orada "büyük veri" ne kadar büyük ile ilgili bir fikir birliði olmayabilir, ama birçok kiþi veri bu büyük miktarlarda yönetmek bir meydan okuma temsil ettiði katýlmýyorum. TEC araþtýrma analisti Jorge Garcia büyük veri çözümleri sunan büyük veri, onu yönetmek için farklý yollar ve büyük satýcýlarý çevreleyen temel sorunlarý anlatýlýr.

bu dan manl k oranlar  . (Özellikle yapýlandýrýlmýþ) onlardan toplanan verilere sahip daha iç sistemler vardýr, ve iç ve dýþ kaynaklarýnýn artýþ var Bu bloglar ve tweets, hem de veri sensörlerden gelen ve hatta düz metin belgeleri olarak yarý veya yapýlandýrýlmamýþ sosyal medya kaynaklardan veri. Hýz. Çözümleri geleneksel türleri (örneðin, veri ambarý) olduðu gibi , gecikme süreleri azalýr edilmektedir. Bilgiler genellikle hassas ve kullanýlan ve mümkün olan en iyi deðeri elde etmek Devamı…
Küresel Yazýlým Özlem
Tam müþteri hizmet tutarlý bir düzeyde saðlamak amacý ile, küresel bir altyapý ve doðrudan destek, satýþ ve hizmet sunan ofis aðý oluþturmuþtur.

bu dan manl k oranlar  çünkü. Bu þirketler ayný veritabanýndan onlarýn Kuzey Amerika merkez ofis çalýþtýrmak istiyorsanýz raðmen, hala farklý ülkelerde faaliyet gösteren ve farklý bordro, vergi hukuku ve daðýtým sorunlarý var. Þu anda, Tam Uluslararasý Ebeveyn grubu, hizmetleri 1000 uluslu müþteriler yaklaþýk 30 satýþ temsilcileri vardýr. Deðer satýcýlar (VAR) da bu hizmetlerden yararlanabilir ekledi. Bu grup ayný zamanda tüm lojistik, iletiþim, teklif hazýrlama ve uygulama ilgilenir. Ayný Devamı…
MCI Worldcom ve Dýþarýdan Mesajlaþma içine Kritik Yol Güç
MCI Worldcom ve aþaðýdaki hizmetleri sunmak için Kritik Yol planý: Web posta servisi, ayda, kullanýcý baþýna 2 $ 'dan baþlayan, $ 3.50/user/month baþlayan POP3 posta hizmeti, IMAP4 5.50/user/month $' dan baþlayan hizmet ve Microsoft Exchange iþbirliði hizmet disk alaný 20 MB ile / 12 $ kullanýcý / ay baþlayan.

bu dan manl k oranlar  MCI Worldcom ve Dýþarýdan Mesajlaþma içine Kritik Yol Güç MCI Worldcom ve Dýþarýdan Mesajlaþma içine Kritik Yol Güç P. Hayes - Temmuz 5, 2013 Read Comments Dýþarýdan Mesajlaþma içine MCI Worldcom ve Kritik Yol Güç          P.         Hayes - 1 Mayýs 2000 Etkinlik         Özet         ATLANTA Nisan 3 / PRNewswire / - MCI Worldcom bugün duyurdu         MCI Worldcom E-posta için anahtar teslim çözümler tam bir paketi Yönetilen Devamı…
TurboLinux Kümeler Bir Adým Daha Alýnan
TurboLinux Inc iki düðümlü kümeler için 995 $ baþlayan, onun beklenen TurboCluster Sunucu giriþ yaptý. Ürün Küme 30 Intel tabanlý sunuculara dönüþebilecek.

bu dan manl k oranlar  olmak üzere   TurboCluster için danýþmanlýk bir vurgu ile, TurboLinux için danýþmanlýk hizmetleri   müþteriler, her iki þirketin yetkilileri söyledi. Benzer bir hizmet ve destek   anlaþma TurboLinux için 24-by-7 desteði sunacak, LinuxCare A.Þ. ile vuruldu   müþteriler. Compaq Bu arada, TurboLinux yazýlým geliþimine katkýda bulunacaktýr.   Giganet Inc TurboLinux ile ortak yüksek hýzlý baðlantý dahil olacak   Linux küme yazýlýmý sürücüleri. Son olarak, Aydýn Devamı…
S & OP Amatör Önemli Alan Uzmanlýk Ýddiasý
Günümüz iþ dünyasýnýn hýzla operasyonel verimliliði artýrmak için küresel küresel tedarik zincirleri ve yerine getirilmesi aðlar arasýnda ortaya çýkan sürekli deðiþikliklere yanýt gerekir. S & OP rolü ve nasýl bir yanýt yönetimi çözümü iþbirliði çok kurumsal görüþ, what-if analizi ve on-the-fly kararlar saðlayan bir tartýþma TEC analisti PJ Jakovljevic ve Kinaxis uzman Trevor Miles izleyin.

bu dan manl k oranlar  , s ve op danýþmanlýk /> S & OP Amatör Önemli Alan Uzmanlýk Ýddiasý P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Satýþ ve operasyon planlama (S & OP), ya da entegre iþ planlamasý [IBP]-bir sonraki evrimsel adým eðer sen, itibariyle çok dikkat almaya devam geç. 2009 ve 2010 yýlýnda, Teknoloji Deðerlendirme Merkezi (TEC) Expo Kattan APICS 2.009 baþlýklý S & OP makaleler kapsamlý bir dizi üretti: S & OP Yaþ Geliþi mi? Baðlama S & OP ve CPFR baþlýklý yaný sýra bir blog Devamı…
Geac Ortaklýk Onun Luck çalýþýlýyor
Çeþitli sonuçlarý ile sonuçlandý geçmiþte, satýn almalar ile ilgili bir takým sonra, Geac, kurumsal yönetim yazýlýmý Kanadalý tedarikçisi, daha çekici bir ürün geliþtirmek için kendi ürün sunan geniþletmek ve baðlýlýðý hakkýnda piyasaya ikna ortaklýklar dönerek gibi görünüyor sunuyor.

bu dan manl k oranlar  hem de bu yýlýn baþýndan itibaren IBM ile ittifak içinde,         hangi IBM danýþmanlýk hizmetleri ile, IBM donaným üzerinde Geac en Sistemi 21 özellikleri         ve e-ticaret çözümleri.         uygulamalarý, gelecekteki iþ gereksinimlerini desteklemek mümkün olmasý gereken         Günümüzde doðrudan müþterilerin e-iþ stratejileri ile ilgili. Süre         þirket kapsamlý bir e-iþ sunan bir konumda þu anda deðil         ve Devamı…
DoubleClick, Küvet Alýr Havlu Atar
Dava, kötü basýn, federal düzenleyici soruþturma ve lakap takma kötü tarafýndan cebelleþmek olma hafta sonra, DoubleClick kiþisel bilgilere davranýþ sörf kravat planlarýný kapalý yedekler.

bu dan manl k oranlar  Abacus Direct satýn alýnmasýndan bu yana, CEO su Kevin O Connor açýkladý         DoubleClick (NASDAQ: DCLK) bu birleþtirme için planlama bir hata yapmýþ         anonim kullanýcý hükümetin yokluðunda aktivite ve isimleri         endüstri gizlilik standartlarý.         ortaklarý AltaVista ve Kozmo.com açýklamasýnýn ardýndan açýklama geldi onlar         kullanýcý gizliliði olasý ihlalleri de, evet þok, þok oldu Devamı…
Güneþ "Ücretsiz" Solaris ile Linux Yanýk mý?
Sun Microsystems Solaris 8 ve kaynak kodu için lisans ücretleri ortadan kaldýrdý.

bu dan manl k oranlar  ETL araçlarý , drupal danýþman , güneþ sertifika kurslarý , Joomla geliþtiricileri , ücretsiz kýrmýzý þapka indir , joomla uzman , drupal uzmanlar , drupal uzman , joomla hizmetleri , , Drupal geliþtiricileri , Drupal programcý , os indir , güneþ sertifika sýnavlarý , veri kalitesi yazýlým , güneþ sertifika eðitimi , drupal tasarým , açýk kaynak programcýlarý , açýk kaynak danýþman , , sýçrama tahtasý güneþ , açýk kaynak programcýsý , kýrmýzý þapka Devamı…
Büyük Ürün: Çok kötü Mimarlýk uymuyor
Ürün seçimi sürecinde dikkat büyük bir yazýlým deðerlendirilen iþlevsel özellikleri verilir. Bu açýdan tabii ki önemli olmakla birlikte, yazýlým aslýnda faaliyet hangi teknik mekanizmalarý görmezden bir proje için ölümcül olabilir. Bu belgede biz tuzaklardan kaçýnmak için nasýl açýklar.

bu dan manl k oranlar  için nerede yerinde toplantýsýndan önce, gerekli. Major         Deðerlendirme Kriterleri (örneklerle; ayrýntýlý kriterleri saðlanmaktadýr         TEC seçmesinde modelinde): Ürün           Mimarlýk Örnekler:               uygulama katmanlarý, katman ve mesajlaþma bileþenleri yoluyla iþlenmesi,               ve ölçeklenebilirlik. Veri           Koruma ve Restorasyon Yedekleme               ve Devamı…
E-öðrenme ve Örgüt Kültürü
Bir e-öðrenme giriþimin baþarýsý kullanýlan teknolojiye olduðu gibi örgütün insan ve kültür gibi çok baðlýdýr. Bir e-öðrenme uygulamasýnýn baþarýsýný etkileyen çeþitli kurumsal kültürel faktörler ele ve gösterilmiþtir.

bu dan manl k oranlar  için insanlarýn bir dizi tarafýndan oluþturulan planlarý, ifade, yorumlama ve çevrelerindeki toplumsal gerçekleri yanýt (Daryl Conner, OD Resources Inc .) örgütsel üyeleri tarafýndan zaman içinde elde paylaþýlan inançlar, deðerler, davranýþlar ve varsayýmlar temel kalýp ne olursa olsun tanýmý, tüm sosyal örgütler-uluslar, sanayi, þirketler, kiliseler, sosyal kulüpler, karakteristik kültür vb var. Orada ayný zamanda e-öðrenme tanýmlarý oldukça çeþitliliktir. Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others