Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » finans bpo cin


Kiþisel Finans Ýþlem Güvenli mi?
FDIC BT mali kuruluþlara iliþkin bütünlüðünü derecelendirme getirir. Bu derecelendirme URSIT derecelendirme olarak bilinen ve kamuya açýklanmamýþtýr. On-line iþlem ne kadar güvenli bilmek kolay bir belirgin yolu yoktur.

finans bpo cin  Kiþisel Finans Ýþlem Güvenli mi? denetim bu güvenlik , FDIC sigortalý banka hesaplarý , að güvenlik , OFAC uyum yazýlým , að güvenlik çözümleri , internet güvenlik sistemi , iþ banka , bankacýlýk hukuku , güvenlik deðerlendirmesi güvenlik deðerlendirmesi , aml uyum , bilgisayar að güvenliði , güvenlik yönetimi , bilgi güvenliði programý , güvenlik testi , pc güvenliði , bilgi güvenliði teknolojisi , , bilgi güvenliði denetim , OFAC uyum , e-posta güvenliði , banka Devamı…
BPO - İş Sürecinin Dış Kaynaklardan Alınması
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » finans bpo cin


Yeni Veri Uluslararasý Tedarik Zinciri Finansmaný için tetikler
Þirketler büyük ölçüde kýsa bir süre içinde kendi küresel tedarik zinciri modelleri deðiþti. Piyasa bankalar ve uluslararasý tedarik zinciri finans çözümler geliþtirmek için lojistik þirketler için fýrsatlar yaratarak, finans tetikleyen veri göç erken dönemlerinde de geçerlidir.

finans bpo cin  taþýmacýlýk ve lojistik þirketleri, finans kuruluþlarý ve küresel ticaret satýcýlarý röportaj mevcut ve ticaret verileri ve belge çözümleri ortaya. Egzersiz bir parçasý olarak, uluslararasý tedarik zinciri finansmaný hakkýndaki görüþlerini. , her segment ile, ele kurumsal küresel tedarik zincirleri itici dört dönüþtürücü güçler vardýr : Küreselleþme        Dýþ Kaynak Kullanýmý        Güvenlik ve düzenleyici görev ve        Teknoloji þirket ile Devamı…
Microsoft Finans için XML Özellikler Komitesi Katýldý
Microsoft (NASDAQ: MFST) uygulamalar arasýnda mali raporlar çevirmek için bir XML tabanlý standart baþlatmak için Geniþletilebilir Ýþ Raporlama Dili (XBRL) komitesi katýldý. Eskiden Geniþletilebilir Finansal Raporlama Biçimlendirme Dili (XFRML) olarak bilinen, dil þirketlerin mali raporlar alýþveriþi için internet kullanýmý için izin vermelidir.

finans bpo cin  Microsoft Finans için XML Özellikler Komitesi Katýldý Microsoft Finans için XML Özellikler Komitesi Katýldý M. Reed - Temmuz 5, 2013 Read Comments Microsoft Finans XML Özellikler Komitesi Katýldý          M.         Reed-2 Mayýs 2000 Etkinlik         Özet         Nisan Microsoft Corp (Nasdaq: MSFT) kendi üyeliði ile açýkladý         Uluslararasý Geniþletilebilir Ýþ Raporlama Dili (XBRL) Projesi         Komite, bu XBRL geliþtirmek ve Devamı…
Ýnsanlar ya Kaynaklarý: Bir Crossroads Finans Sektörü
Ýnsanlar yönetim araçlarý özellikle bu kaynaklarýn küresel hale gelmiþtir ve insanlar daha karmaþýk yönetimi çözümleri gerektiren finans sektörü gibi bir ortamda, gerekli hale gelmiþtir.

finans bpo cin  ya Kaynaklarý: Bir Crossroads Finans Sektörü Ýnsanlar ya Kaynaklarý: Bir Crossroads Finans Sektörü Manuel Carneiro - Temmuz 5, 2013 Read Comments Giriþ On yýl önce, orta doksanlý yýllarda, finans sektörü dört ana zorluklarla karþý karþýya: pazar küreselleþme, finansal özgürlük, olmayan aracýlýk ve yeni teknolojilerin önemini iþ uygulamalarý. Dördüncü hala ile boðuþurken edilirken Bugün, ilk üç sorunu, karþýlanmýþtýr. Dördüncü sorun, teknoloji, karþý Devamı…
Finansal Hizmetlere Uygulanacak Ýþ Süreçleri Yönetimi Nasýl mý?
Ýþ süreçleri yönetimi (BPM) finansal hizmetler þirketleri iç süreçlerini yönetmek ve verimliliðini ve doðruluðunu artýrmak için olanak saðlar. Özellikle Kuruluþlar, Sarbanes-Oxley ile anlaþma, uyum saðlamak için BPM odaklanmalýdýr ve hata ve risk en aza indirmek için olanlar.

finans bpo cin  olarak, SOX düzenlemeler ve finans sektörü standartlarýný karþýlamak için, bir ölçme ve finansal verilerin tamamý izleme yeteneðine sahiptir çözüm ve süreçleri gösteren bir olmasý önemlidir bu numaralarý çevreleyen ve kontroller. Bir BPM çözümü finans sektörü için bu kriterlere mükemmel bir çözümdür. Sonuç vardýr böyle TIBCO , Handysoft , Metastorm ve FileNet olarak Bayiler , SOX adanmýþ bir bütün bölüm oluþturulmuþ, finans sektörü için mevzuat ve yasal Devamı…
Vaka Çalýþmasý: Finansal Raporlama Sistemi Uygulanmasýna Ýliþkin Community College çýkar
Nova Scotia Community College (NSCC) raporlar oluþturmak için hafta alarak aksine, gerçek zamanlý olarak çalýþýr bir finansal raporlama sistemi oluþturmak için Business Objects uygulanmaktadýr. Ancak, NSCC çevre sorunlarý kendi benzersiz belirledi sundu.

finans bpo cin  için norm haline gelmiþtir. Finans departmaný hala daha kullanýcý kabulü ve satýn-genel çevirme, Crystal Reports ile en bilgi ve deneyim korur. Zorluklar class= articleParagraph > Mali þube içinde ve yönetim arasýnda buy-in geliþtirilmesi kapsamlý eðitim yaný sýra zamanýnda içinde uygun veri için yeni durumu nedeniyle, açýktý. Ancak, bir kez Crystal Reports kullanýmý finans departmaný ötesinde uzatýldý, buy-in ulaþmak daha zor oldu. Bireysel uzmanlýk ve eðitim olmadan, Devamı…
Yet Another ERP / CRM Ortaklýðý
Süleyman Software Inc, orta piyasa finans ve iþ yönetim sistemleri konusunda lider bir saðlayýcý ve SalesLogix, elektronik müþteri iliþkileri yönetimi (eCRM) konusunda lider bir saðlayýcý, beþ yýllýk, multi-milyon dolarlýk OEM yazýlým düzenleme imzaladý.

finans bpo cin  düzey Sistemlerinin Önemi | Finans ve Muhasebe best-of-cins Yaklaþýmý | Sarbanes-Oxley kervanýna katýlma, Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeler Ýhtiyaçlarýnýn Karþýlanmasý | Ýþbirlikçi Finansal Uygulamalar Oluþturma | Bayiler ve Baðýmsýz Yazýlým Satýcýlarý ile ortaklýklar: Yenileyici Legacy Sistemleri | Kurumsal Uygulamalar Uzayda Yeniden Canlandýrýlmasý Sunucu Platformu | Sunucu Platform Durum Analizi: IBM AS/400 | Lawson-Intentia Birleþme ve Zorluklar | Lawson-Intentia Devamı…
Neden Özel Þirket Üreticileri UFRS-hazýr ERP Çözümleri Uygulama mý
Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarý (UFRS) benimsemeye düzenleyici gereksinimleri sadece kamuya açýk þirketler için bir endiþe kaynaðý olsa da, bol özel bir kiþilik olarak iyi UFRS benimsemeye hazýrlamak isteyeceksiniz nedenleri vardýr.

finans bpo cin  bir önem vermektedir gibi, finans yöneticileri çevik zihinleri gerekir. Bu bazý ek ayak iþi ve saðlam bir iþ yargý egzersiz gerektirebilir. UFRS daha ilke temelli bir yaklaþýmdýr. Onlar yasaklanmýþ adýmlarý izleyerek yerine bir iþlemin ekonomik gerçeklerini hesap olarak karar vermeleri için mali yönetim büyük enlem verir. Ancak, bu emsal veya kurallar yokluðunda zorluklar yaratacaktýr. Muhasebeciler, baþ mali memuru (CFO) ve CEO su memurlarý onlar baþlangýçta rahat olabilir Devamı…
PeopleSoft recuperating Yavaþça, hýzla Oblivion ve 1999 Lavabo umuduyla
1 Þubat'ta, PeopleSoft 1999 mali sonuçlarýný açýkladý. PeopleSoft yönüyle ERP satýcýlarýnýn bir çoðunluðu son birkaç çeyrekte yaþamýþ yavaþ toparlanma devam ediyor.

finans bpo cin   ERP entegrasyonu , ERP finans , barýndýrýlan ERP , PeopleSoft 8.9 , PeopleSoft danýþmanlarý , erp yazýlým satýcýlarý , PeopleSoft danýþmanlýk /> PeopleSoft recuperating Yavaþça, hýzla Oblivion ve 1999 Lavabo umuduyla P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments PeopleSoft   Oblivion hýzla ve 1999 Lavabo umuduyla, yavaþ recuperating    P.J.   Jakovljevic - 23 Þubat 2000    Etkinlik   Özet   1999 yýlýnda, PeopleSoft $ 1.47B gelirleri ile karþýlaþtýrýldýðýnda Devamı…
Temel ERP - Mevcut Piyasa Trendleri - Bölüm II
ERP uygulamalarý bir kuruluþun temel iþ süreçlerini optimize etmek için tasarlanmýþtýr - öncelikle muhasebe / finans, üretim, daðýtým ve insan kaynaklarý / bordro. Bu not mevcut ERP fonksiyonel ve / veya teknolojik eksiklikleri ve / veya 2) mevcut ve potansiyel müþteri tabanýný içinde hem yazýlým satýþ geniþletmek çözmek) biz üreticilerinin giriþimleri 1 kadar doðrudan bir sonucu olduðuna inanýyoruz ERP pazarýnda mevcut eðilimler tanýmlar.

finans bpo cin  düzey Sistemlerinin Önemi | Finans ve Muhasebe best-of-cins Yaklaþýmý | Sarbanes-Oxley kervanýna katýlma, Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeler Ýhtiyaçlarýnýn Karþýlanmasý | Ýþbirlikçi Finansal Uygulamalar Oluþturma | Bayiler ve Baðýmsýz Yazýlým Satýcýlarý ile ortaklýklar: Yenileyici Legacy Sistemleri | Kurumsal Uygulamalar Uzayda Yeniden Canlandýrýlmasý Sunucu Platformu | Sunucu Platform Durum Analizi: IBM AS/400 | Lawson-Intentia Birleþme ve Zorluklar | Lawson-Intentia Devamı…
Ýþ Zekasý ve Kimlik Tanýma-IBM'in Varlýk Analytics
IBM'in Varlýk Analytics Çözüm (EAS) toplanan verilerin ve iliþkili veri örgülerine göre bireyleri tespit ve baðlantý tanýr. EAS dolandýrýcýlýk tespit ve önlemek için hükümetler ve finans ve sigorta sektörlerinde öncelikle kullanýlýr.

finans bpo cin  ve terörle mücadele için finans ve sigorta kuruluþlarý gibi kuruluþlarýn ihtiyaçlarýný giderir. Esasen, EAS platformu çevreleyen kavram daha fazla veri, daha iyi toplanan anlamýna. Bunun yerine atarak ekstra bilgi CDI olduðu gibi, ters yönde, araya gruplama, ve, yeni eski, doðru, yanlýþ, ve görünüþte özelliklerini kullanmak için kimlik bilgileri özelliklerini çözme tarafýndan alýnýr. Bu örüntü tanýma geliþimine yardýmcý olur. Bir kiþi iki veya daha fazla ayrý Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others