X
Software Functionality Revealed in Detail
We’ve opened the hood on every major category of enterprise software. Learn about thousands of features and functions, and how enterprise software really works.
Get free sample report

Compare Software Solutions
Visit the TEC store to compare leading software solutions by funtionality, so that you can make accurate and informed software purchasing decisions.
Compare Now
 

 guvenli rss


Küçük ve Orta ölçekli işletmeler için insan Kaynakları
Bir küçük ve orta ölçekli işletmeler (SMB) bir büyük kuruluş ayırt birçok özelliklerinden biri, çalışanların sayısıdır. Küçük kabul edilir bir iş 100 kişiye

guvenli rss  uygulamalar mutlaka veri güvenliği güvenli değildir; tüm iç tarafından etkin güvenlik önlemleri bu personel bağlıdır. Bu kuruluşun ağ yöneticileri yeterince yüksek bir düzeyde güvenlik, potansiyel olarak önemli verileri maruz bırakarak ayarlanmamış ki mümkündür. Anahtar doğru BT personeli yerinde yaşıyor. Sigara tarafından barındırılan çözümleri her zaman vardır yanlış anlaşılma daha barındırılan çözümleri yaygın ve bu genellikle neden kuruluşların

Devamı…


RFP Şablonları Araştırın

TEC RFP şablonlar,40’dan üzerinde yazılım kategorileri ve binlerce özellikleri ve işlevleri listeler. Endüstrideki en kapsamlı gereksinimler / işlevsellik listeleri alın.

Şimdi araştırın
Yazılım Çözümleri Karşılaştırın

Binlerce genelinde çözümlerin Özellikleri ve işlevleri berabar karşılaştırın. TEC Karşılaştırma Raporlar, size çok daha fazla ayrıntı bilgi veriyour.

Şimdi karşılaştır

Ilgili Belgeler » guvenli rss

Discrete Enterprise Resource Planning (Discrete ERP - Turkish Version) RFI / RFP Şablon


Financials, Human Resources, Manufacturing Management, Inventory Management, Purchasing Management, Quality Management, Sales Management, Product Technology

guvenli rss   Devamı…

Güvenli Uzaktan Þifre Geleceði (SRP) Part Two: Baþarý aþmak Engeller


Bu makalede, baþarýlý olmak için üstesinden gelmek için parola kimlik doðrulama içsel güvensizlik ve engelleri geliþtirir özellikle nasýl, bugünün çok kanallý dünyanýn en Güvenli Uzaktan Þifre (SRP) için olanaklarý araþtýrýyor.

guvenli rss  Güvenli Uzaktan Þifre Geleceði (SRP) Part Two: Baþarý aþmak Engeller Güvenli Uzaktan Þifre Geleceði (SRP) Part Two: Baþarý aþmak Engeller Brenda Coulson - Temmuz 5, 2013 Read Comments Giriþ olarak        Bu makalenin Bölüm , Güvenli için olanaklarý   Bu geliþtirir özellikle nasýl bugünün çok kanallý dünyada Uzaktan Þifre (SRP),   parola kimlik doðrulama doðasýnda güvensizlik tartýþýldý üzerine. Bu tutar   güçlü olaðan riskleri olmayan bir kullanýcýnýn Devamı…

Güvenli Uzaktan Þifre Geleceði (SRP)


Güvenli Uzaktan Þifre (SRP) güçlü diðer parola tabanlý kimlik doðrulama düzenleri karþýlaþtýðý sözlük saldýrýsý olaðan riskleri (ler) olmayan bir kullanýcýnýn kimliðini doðrulamak için bir yol olarak büyük söz sahibidir. Ancak sanayi de-facto standart parola tabanlý kimlik doðrulama þemasý kalýr. Bu makalede, baþarýlý olmak için üstesinden gelmek için parola kimlik doðrulama içsel güvensizlik ve engelleri geliþtirir özellikle nasýl, bugünün çok kanallý dünyada SRP için olanaklarý araþtýrýyor.

guvenli rss  Güvenli Uzaktan Þifre Geleceði (SRP) Güvenli Uzaktan Þifre Geleceði (SRP) Brenda Coulson - Temmuz 5, 2013 Read Comments Giriþ Güvenli Uzaktan Þifre (SRP) güçlü bir parola tabanlý kimlik doðrulama protokolleri, son. Kuvvetle diðer þifre tabanlý kimlik doðrulama düzenleri karþýlaþtýðý sözlük saldýrýsý (ler) olaðan riskleri olmayan bir kullanýcýnýn kimliðini doðrulamak için bir yol olarak büyük söz sahibidir. Henüz eksiklikleri raðmen, sanayi de-facto standart parola Devamı…

Nokta Güvenlik Duvarý Pazar Talepleri kontrol edin


800 + çalýþan bir iþgücü ile, Nokta güvenlik duvarý ve ilgili bilgi güvenliði çözümleri satýþ rekor gelir görmeye devam edin.

guvenli rss  Point geniþletti         yaný sýra Güvenli Intranet ve Extranet sunan kendi ürün VPN leri         Uzaktan Eriþim VPN. Uzaktan Eriþim VPN Güvenli         kurumsal aða baðlanmak için uzak ve mobil kullanýcýlar için bir yoldur         güvenli bir þifreli kanal üzerinden. Açýk         Platform Odak : Check Point Güvenlik için Açýk Platform yarattý         Bir güvenlik diðer bilgi güvenliði ürünleri için (OPSEC) kýlavuz Devamı…

Another One Bites the Dust - SSA Death Gored


7 Nisan, Gores Teknoloji Grubu (GTG), önde gelen uluslararasý teknoloji ve yönetim þirketi ve Sistem Yazýlýmý Associates, Inc (SSA) bu SSA Gores Teknoloji yeni kurulan bir iþtiraki önemli ölçüde varlýklarýnýn tüm satmayý kabul duyurdu.

guvenli rss          en SSA üst düzey güvenli kredi ve idari ödemek için satýþ kapanýþ         yeni kurulan ortak hisse senedi 25% býrakarak iflas iddialarý,         iflas SSA teminatsýz alacaklýlarýn iddialarý için kullanýlabilir iþtiraki,         2.002 nedeniyle 7% dönüþtürülebilir sermaye benzeri notlar sahipleri de dahil olmak üzere.         SSA herhangi bir daðýtým kendi öz sahiplerine yapýlacak beklemiyor         menkul kýymetler. Devamı…

AuraPortal: Out Worth kontrol bir BPM Satýcý


AuraPortal, yeni bir iþ süreçleri yönetimi (BPM) satýcý, BT programlama aðýr gerek kalmadan iþ süreci yürütme modelleri oluþturan bir çözüm sunuyor. Bu makalede, Baþ Analisti PJ Jakovljevic satýcýnýn kalkýnma stratejileri ve BPM Suite'in modülleri geniþ kapsamý içindeki görüþ verir, ve sistemin farklý özelliklerinden biri müþterilerinin farklý ihtiyaçlarýna cevap anlatýlýr.

guvenli rss  uygulama eriþimi denetler. Her Güvenli Odasý hangi unsurlarýn (belge, obje, süreçler, raporlar, sorgu veya uygulamanýn herhangi bir) bu güvenli odada teslim edilecek karar kombinasyonlarý geniþ bir seçebilirsiniz idari güç ile kullanýcýlar tarafýndan oluþturulur. Kullanýcýlar daha sonra o odada açýlan anahtar tanýmlar. Bu anahtar güvenli odaya girmek isteyen herhangi bir ziyaretçi içindeki elemanlarý eriþmek için sahip olmasý gereken kimlik bir dizi. Herhangi bir öðe Devamı…

AT & T WorldNet ôBuddy-List bir Birleþik giriþimleri Ama Baþarý için þans olduðu ince


Biz þans ürün birkaç kýsa gün içinde AOL ve MSN ile etkileþim sona erecek son derece yüksek olduðuna inanýyoruz.

guvenli rss    90%) AOL ve MSN güvenlik ihlalleri iddia, etkileþim engeller çünkü.   Ürünün sürekli birlikte çalýþabilirlik için izin, reklamý olarak iþlev devam ederse   birkaç hafta (olasýlýk% 10) sonra mevcut IM sistemleri arasýnda, almak   Uygulamayý indirmek ve yapýlandýrmak için zaman. Bu arada size olacak   iyi hem AOL ve MSN en bir arada kullanýmý ile hizmet   Anýnda Mesajlaþma uygulamasý. Devamı…

Orta Krallýk - Kablosuz için Kablolu Gönderen


RFID katman hakkýnda karýþtý? RFID katman iþ uygulamalarý için cihaz katmandan çift yönlü, birlikte yarma ve sinyalleri ve istihbarat açýklama oynayacaðý bir rol vardýr, ya da dýþarý iletiþim altyapýsý için, web veya uydulara. Bu makalede, tüm açýklar.

guvenli rss  alarak iki sistem arasýnda güvenli bir baðlantý kurar. Bu yöntem çok yaygýn yaklaþým için standart iþleyiþ olduðunu. Yani, hub veya merkezi bir sunucu bazý analizi (standart protokoller) gerçekleþir. Uygulamalarý ve iþletmeler arasýnda, açýk bir soru ortaya çýkar, o bizim að kullanabilir miyim? Yani IP adresi burada önemlidir. Kurumsal cihazlarýn miktarý olarak mevcut yaklaþýmlarýn vergi, milyonlarca artar, daha zeka yerde RFID yýðýn gerekli olacaðýný ortaya Devamı…

Ticaret Borsalarý için EDI ve XML Güvenli Taþýma


IPNET Solutions ürün paketi için AS2 güvenlik standardý için destek ekler. IPNET farklý veri formatlarý kullanmak pazar ortaklarý baðlamak için ürünler oluþturur.

guvenli rss  için EDI ve XML Güvenli Taþýma bizmanager , Innovis edi , güvenilir baðlantý edi , as3 edi , katma deðer aðý , otomatik iþlem sistemleri , otomatik iþlem , katma deðer aðlar , önceden nakliye haber edi yönetilen hizmetler , xml að geçidi , edi katman , edi çözümler , çevrimiçi edi , edi ürünleri , edi yazýlým , edi hizmetleri faks , edi sistemi , edi danýþmanlarý , edi geliþtirici , edi yeteneði , edi araçlarý , anlayýþ edi , edi kaynak , internet edi , edi giriþ , edi Devamı…

Ýþgücü Yazýlým ile Söyleþi: Neden Kiþisel Organizasyon Yorgunluk Yönetim Ýhtiyaçlarý


Kuruluþunuz bu "daha az ile daha fazlasýný" inanýyorum mu? Bu sonuçta sürdürülemez bir model gerçekleþtirmek gerekir. Kapasitelerini ötesinde çalýþan kendi güvenliðini tehlikeye ve verimlilik azaltýlmasý, yorgun olur. TEC analisti Sherry Fox kuruluþlar yorgunluk sorunlarý tanýmlamak yollarý bakmak ve bir yorgunluk yönetim sistemi tesis yorgunluk zorluklar ve artýþ iþçi saðlýðý hem de alt satýrýnda hafifletmek nasýl incelemek Ýþgücü Yazýlýmý ile oturur.

guvenli rss  Sherry: Ne Faid ® Güvenli ve nasýl Ýþgücü Yazýlým çözümü farklýdýr Marc: Kesinlikle Faid ® Güvenli konusunda uzman deðilim, ama çalýþan yorgunluk deðerlendirmek için kapsamlý bir yaklaþým büyük bir organizasyon gibi görünüyor. Çözümlerimiz arasýndaki temel farklardan biri, ancak, bu Ýþgücü Yazýlým zaman ve-katýlým uygulama içinde doðrudan yorgunluk yönetimi en iyi uygulamalarý uygulanmasýna yönelik bir çözüm sunar olduðunu. Biz ya bir kuruluþun mevcut Devamı…