X
Software Functionality Revealed in Detail
We’ve opened the hood on every major category of enterprise software. Learn about thousands of features and functions, and how enterprise software really works.
Get free sample report

Compare Software Solutions
Visit the TEC store to compare leading software solutions by funtionality, so that you can make accurate and informed software purchasing decisions.
Compare Now
 

 lk masas


企业绩效管理的基础知识:企业绩效管理及其效益的组织概述
企业绩效管理(BPM)包括制定关键绩效指标,利用数据挖掘来发现数据模式和使用软件,以帮助推动业务决策,并制定企业战略。对于一个组织,实施BPM解决方案有很多好处。

lk masas  BI,商业智能,BPM,企业绩效管理,CPM,企业绩效管理EPM,企业绩效管理KPI,关键绩效指标,度量,数据挖掘,记分卡,仪表板,数据大集中

Devamı…


RFP Şablonları Araştırın

TEC RFP şablonlar,40’dan üzerinde yazılım kategorileri ve binlerce özellikleri ve işlevleri listeler. Endüstrideki en kapsamlı gereksinimler / işlevsellik listeleri alın.

Şimdi araştırın
Yazılım Çözümleri Karşılaştırın

Binlerce genelinde çözümlerin Özellikleri ve işlevleri berabar karşılaştırın. TEC Karşılaştırma Raporlar, size çok daha fazla ayrıntı bilgi veriyour.

Şimdi karşılaştır

Ilgili Belgeler » lk masas

Discrete Enterprise Resource Planning (Discrete ERP - Turkish Version) RFI / RFP Şablon


Financials, Human Resources, Manufacturing Management, Inventory Management, Purchasing Management, Quality Management, Sales Management, Product Technology

lk masas   Devamı…

EbaseOne ile Logility Ýþaretler Ýlk ASP Fýrsat


Müþterilerine Logility tedarik zinciri yönetimi uygulamalarý daðýtmak için kendi ASP altyapýsýný kullanacak son ebaseOne ile ortaklýða Ýþbirlikçi tedarik zinciri çözüm üretici, Logility,,. Anlaþma Logility en geçen Temmuz açýkladý i-Baðlantý destek için görüntülenme sayýsý ile çeþitli ortaklýklar olmasý bekleniyor ne de ilk.

lk masas  EbaseOne ile Logility Ýþaretler Ýlk ASP Fýrsat sav saðlayýcýlarý , uygulama servis saðlayýcýlarý , tedarik zinciri yazýlým , üretim planlama yazýlýmlarýna , uygulama hizmeti saðlayýcýsý modeli , planlama yazýlým yazýlým , satýþ faaliyetleri planlamasý , depo yazýlým , B2B tedarik zinciri , arz talep zinciri yürütme , tedarik zinciri þirketi , satýþ ve operasyon planlama , satýþ ve operasyon planlamasý , sav þirketin , uygulama hizmetleri saðlayýcýsý , , talep Devamı…

IMI, IBM Üçüncü Çeyrekte Ýlk Adým atýn


Altý ay IBM ile ortaklýk duyurulmasýnýn ardýndan, Industri-Matematik 31 Ocak 2000 tarihinde sona eren üçüncü mali çeyrekte pozitif lisans artýþ gösterdi ama yine de üstesinden gelmek için bazý sorunlarý var.

lk masas  IMI, IBM Üçüncü Çeyrekte Ýlk Adým atýn wms , daðýtým lojistik yönetimi , Akýllý Multimedya Etkileþim /> IMI, IBM Üçüncü Çeyrekte Ýlk Adým atýn Steve McVey - Temmuz 5, 2013 Read Comments IMI,         IBM Üçüncü Çeyrek Ýlk Adým atýn          S. McVey - 3 Nisan 2000 Etkinlik         Özet         31 Ocak tarihinde sona eren üçüncü çeyrekte, Industri-Matematik, bir saðlayýcý için         geliþmiþ sipariþ yönetimi, depo Devamı…

Ýlk Bakýþ: Peregrine Mezar Ýhale için Cradle Teklifler


Peregrine en Get.Resources sermaye varlýklarýnýn satýn alma yönetimi ve yaþam döngüsü maliyetlerini izlemek için özellikler içeren bir e-tedarik sistemidir. Ürün içten ev sahipliði kataloglarýndan Ticaret Kiþinin MarketSite ile baðlantýlarý kadar geç düzenlemeler farklý bir dizi destekler. Bu makale Peregrine ürün ve strateji bir ön sürüm bir görünüm sunuyor.

lk masas  Ýlk Bakýþ: Peregrine Mezar Ýhale için Cradle Teklifler perigrine maceralarýný , perigrine turlar , peregrine istihdam , peregrine maceralarýný , peregrine macera seyahat , harcama yönetimi , peregrine aile maceralarýný , peregrine seyahat merkezi , Peregrin maceralarýný , ; perigrine seyahat , peregrine macera , tedarik dýþ kaynak , ihale uygulama , macera turu , yeni ürün tanýtýmý , ürün geliþtirme , macera seyahat , maceralarýný , macera turlarý , , ürün pazarlama stratejisi Devamı…

Peygamber 21 Ýlk Çeyrek Gelirleri Suffer Ama Boru Hattý büyür


Kendi Ticaret Ýþ Ortaklýðý Peygamber 21 en inatçý baðlýlýðý giriþimi baþarý getirmek ya da yýk baðlayýn mi?

lk masas  Peygamber 21 Ýlk Çeyrek Gelirleri Suffer Ama Boru Hattý büyür tedarik zinciri þirketi , tedarik zinciri programý , tedarik zinciri yazýlým çözümleri , tedarik zinciri yönetimi yazýlýmlarý , erp çözümleri , proje yönetimi dersleri çevrimiçi , proje Kiralama þablonlarý , proje yönetimi eðitimi çevrimiçi tedarik zinciri yönetim þirketleri , scm yazýlým , tedarik zinciri yönetim sistemleri , online proje yönetimi yazýlýmý , proje yönetim aracý , tedarik zinciri yönetimi Devamı…

Aspen Teknoloji Mesajlar Ýlk Çeyrek Zararý ama Beats Tahminleri


CAMBRIDGE, MA Aspen Technology, Inc (Nasdaq: AZPN), proses endüstrileri için üretim kurumsal optimizasyon çözümlerinin lider tedarikçisi, bugün 30 Eylül 1999 tarihinde sona eren ilk çeyrek sonuçlarýný açýkladý. Mali 2000 yýlýnýn ilk çeyreði için toplam gelirleri mali 1999 yýlýnda ayný dönemine göre, 53,0 $ milyon% 13,4 arttý. Hizmet geliri 31.500.000 $ için artarken 30 Eylül 1999 tarihinde sona eren üç ay için, yazýlým lisans gelir olarak mali 1999 yýlýnýn ilk çeyreðine kýyasla $ 21,5 milyon% 34.2 arttý. Net ile karþýlaþtýrýldýðýnda ilk çeyreðinde net dönem zararý 2.700.000 $ veya hisse baþýna $ 0.11 olarak gerçekleþti

lk masas  Aspen Teknoloji Mesajlar Ýlk Çeyrek Zararý ama Beats Tahminleri Aspen Teknoloji Mesajlar Ýlk Çeyrek Zararý ama Beats Tahminleri Steve McVey - Temmuz 5, 2013 Read Comments Aspen   Teknoloji Mesajlar Ýlk Çeyrek Zararý ama Beats Tahminler S. McVey - Ekim   26 1999 Etkinlik   Özet Aspen Teknoloji   Yakýn zamanda, 30 Eylül de sona eren dönem kazanç bir eksiklik açýkladý   1999 bu analistlerin beklentileri aþtý raðmen. Þirket için toplam gelirleri   21.500.000 $ yazýlým Devamı…

AVT, Küre ve Marconi Ýlk maç Son IP Telefon Birleþik Mesajlaþma Çözümü


AVT en CallXpress ile Küre ürün Sphericall.ems bütünleþtirilmesi esneklik ve kuruluþlar içinde verimliliði artýrmak için katma iþlevsellik saðlar.

lk masas  AVT, Küre ve Marconi Ýlk maç Son IP Telefon Birleþik Mesajlaþma Çözümü AVT, Küre ve Marconi Ýlk maç Son IP Telefon Birleþik Mesajlaþma Çözümü P. Hayes - Temmuz 5, 2013 Read Comments AVT, Küre ve Marconi Ýlk maç Son IP Telefon Birleþik Mesajlaþma Çözümü S.         Hayes          - Mayýs         24, 2000 Etkinlik         Özet         AVT Corporation (Nasdaq: AVTC), en büyük baðýmsýz birleþik mesajlaþma         saðlayýcý, Devamı…

Segue Yazýlým Test Kablosuz Uygulamalar Yük Yetenek saðlayýn Ýlk olan


Ürün (SilkPerformer) e-iþ piyasayý amaçlayan, ancak kablosuz cihazlar için yük testi ilavesi ile, biz Segue Yazýlým e-ticaret üzerindeki faydacý tutun ilerletmek için kurulan sahnenin olduðuna inanýyorum edilmiþtir.

lk masas  Uygulamalar Yük Yetenek saðlayýn Ýlk olan ölçeklenebilirlik test Protokolü , Kablosuz Uygulamalar Protokolü , wap uygulama , yük testi yazýlým paketi , SilkPerformer 3.5.1 , kablosuz pazar sanayi , e-iþ , kablosuz cihazlar çözümler , WAP yük test yazýlýmý , wap özellikli sunucu , kablosuz yazýlým test /> Segue Yazýlým Test Kablosuz Uygulamalar Yük Yetenek saðlayýn Ýlk olan P. Hayes - Temmuz 5, 2013 Read Comments Olay Özeti         LEXINGTON,         Mass - (Ý Devamı…
lk masas   Devamı…