X
Software Functionality Revealed in Detail
We’ve opened the hood on every major category of enterprise software. Learn about thousands of features and functions, and how enterprise software really works.
Get free sample report

Compare Software Solutions
Visit the TEC store to compare leading software solutions by funtionality, so that you can make accurate and informed software purchasing decisions.
Compare Now
 

 tablo haritas


Müşteri Kaybının Raporlanması
Karların giderek azaldığı ve dinamizmin sürekli arttığı bir dünyada pazar payını geliştirmek hatta olduğu gibi korumak için, sadece yeni müşteriler bulmak

tablo haritas  raporuna benzetilmiştir. Aslı yoktur.) Tablo 1’i şöyle anlamak gerekir. İlk kolonu ele alırsak: • 31 Mart 2012 tarihinde KOBİ segmentinde 106,453 adet aktif müşterimiz varmış. • 31 Mart 2013 tarihinde ölçtüğümüzde 122,792 adet aktif KOBİ müşterimiz olduğunu görmüşüz. • Bu iki rakamın farkı 16,339. Demek ki KOBİ segmentindeki aktif müşteri sayımız bir yılda 16,339 kişi artmış. • Ancak, bu bir yıllık dönemde kazandığımız yeni müşterilerden 30,638

Devamı…


RFP Şablonları Araştırın

TEC RFP şablonlar,40’dan üzerinde yazılım kategorileri ve binlerce özellikleri ve işlevleri listeler. Endüstrideki en kapsamlı gereksinimler / işlevsellik listeleri alın.

Şimdi araştırın
Yazılım Çözümleri Karşılaştırın

Binlerce genelinde çözümlerin Özellikleri ve işlevleri berabar karşılaştırın. TEC Karşılaştırma Raporlar, size çok daha fazla ayrıntı bilgi veriyour.

Şimdi karşılaştır

Ilgili Belgeler » tablo haritas

Kurumsal Yazılım Seçiminde En İyi Uygulama


Kurumsal yazılım seçerken zaman ve maliyet kaybı yaşamamak için işletme ve teknik gereksinimlerin uygun bir şekilde tanımlanmasının ardından harekete geçilmelidir. Uygun ERP çözümü için gerekli aşamaları takip ederseniz başarıya ulaşabilirsiniz.

tablo haritas  göz karariyla veya basit tablo karsilastirmalari üzerinde temellenmis yetersiz analizlerle alinmaktadir. Bu sürekli ticaret dergilerinde ve basinda gösterildigi gibi basarisizliga giden kesin yoldur. Bir yazilimin degerlendirilmesi, gelisimi ve seçimine iliskin en iyi uygulamayi tarif edecek ve size objektif olarak en iyi çözümü seçerken nasil zamandan ve maliyetten kaçinacaginizi gösterecegiz. Yazilim degerlendirmesi, gelisimi ve seçimine dair yöntemlere iliskin bir takim öneriler ve en Devamı…

İmalata Yönelik Bulut ERP : 6 Dikkat Edilecek Husus


Bulut programcılık oldukça yaygın olmasına rağmen, imalat işlerine yönelik bir kurumsal yazılım planlama (ERP) sistemi seçme aşamasında olan kişilerle yaptığım sohbetlerde, bu insanların bulut yazılımları işlerine uygulamaları konusunda bir dolu kaygı, belirsizlik ve şüphecilik taşıdıklarını görmekteyim. Günümüzde imalata yönelik ERP yazılım teklifleri üzerinde temellenmiş hizmet olarak yazılımlarda (SaaS) hiçbir eksiklik bulunmamaktadır; çeşitli endüstri kollarındaki birçok iş türüne yönelik bulut ve hosting çözümleri sunmak rutin hale gelmiş olsa da, söz konusu dikey imalata ilişkin pazar dilimi olduğunda, TEC verileri bu tür çözüm önerilerinin imalat işlerinde geniş çapta kullanılmadığını göstermektedir.

tablo haritas  Aslında bulut çözümlerine ilişkin tablo, kişisel bulut, bir hizmet olarak platform, bir hizmet olarak altyapı, yazılım hosting ve benzerleri dahil olmak üzere farklı türden ve sınıftan uygulamalarla daha da karmaşık hale gelmektedir. Tek bir imalatçı işletmeye yönelik olarak kullanılabilecek olası teslim modellerinin kombinasyon çeşitliliği devasa boyuttadır. Yazılım değerlendirme ve seçme sürecini tamamlamak için, firmalar önceliklerini ve stratejilerini açıkça Devamı…

Vizyon Yazýlým Tablo Katý Ýþ Süreçleri Yönetimi Çözümü getirir


Iþ süreci yönetimi pazar kayýyor, ve daha fazla oyuncu pazara giriyoruz. Bu Vizyon Yazýlým gibi birçok küçük kuruluþlar, piyasaya yeni bir görünüm ve iyi bir ürün getiriyoruz, ve kesinlikle dikkate alýnmalýdýr.

tablo haritas  Vizyon Yazýlým Tablo Katý Ýþ Süreçleri Yönetimi Çözümü getirir Vizyon Yazýlým Tablo Katý Ýþ Süreçleri Yönetimi Çözümü getirir Hans Mercx - Temmuz 5, 2013 Read Comments Giriþ iþ süreci yönetimi pazar (BPM) çözümleri zordur. Yakýn zamana kadar, hiçbir gerçek piyasa liderleri gibi Metastorm , Pegasystems , Staffware gibi büyük oyuncular bulunmasýna raðmen, BPM uzayda vardý, ve DST Teknolojileri . Þu anda niþ veya tam paketi çözümleri ile BPM pazar giriyoruz Devamı…

O piti, meeny, Miny, Moe: Yazýlým Seçimi, onun Tuzaklar ve nasýl önlenebileceði


Yazýlým seçme sürecinde kullandýðýnýz kriterleri türleri ve miktarlarýna yakýndan ilgilenerek akýcý olabilir. Daha iyi karar süreçlerinin kriterlerden iki önemli türleri arasýnda ayrým ve kabul kriterleri sayýsýný sýnýrlayacaktýr.

tablo haritas  ölçüt pratik olmasý gerekir. Tablo 1 etkin kriterleri belirlemek için beþ testleri gösterir. Testi Amaç ilgili sadece özelliklerini bu konuda düþünün. baðýmsýz iki kez ayný özelliklere sayýlmaz. ölçülebilir deðerlendirme kiþisel tercihi dýþýnda bir temeli vardýr. ucuz kriter karþý performansýnýn ölçülmesi çok pahalý deðil. güvenilir Baðýmsýz ölçümler ayný sonucu elde. Tablo 1. Etkin kriterleri belirlemek için testler Yukarýda açýklanan kolaylýðý Devamı…

Genel Riskler, Genel Önlemler: Ýþ Karar Destek Yöntemleri Bölüm 2: Karar Yardýmlarý


Birçok akademik yöntem var ama, birkaç aslýnda onlar için akademik ve iþ diller arasýndaki engeli ulaþmak için gereken izleyici, hem de uygulanabilir ve kullanýlabilir araçlarý üretme yeteneði ulaþmak. Bu yazýda, benim en Ýþ kullanýlan yöntemler ve ticari olan bazý araçlar olduðuna inanýyoruz özetliyor.

tablo haritas   Yöntem ve iþ uygulamalarý Tablo Aþaðýdaki tablo en Ýþ kullanýlan yöntemler ne özetlemektedir. Orada özel danýþmanlar geliþtirdiðimiz sayýsýz yöntem tabii ki, ama daha çok kullanýlan ürünler de odaklanmak - çeþitli þekillerde ve mutlaka akademik terminoloji ile. Ayrýca, ben piyasada mevcut bazý araçlar belirlemek. Karar yardým Yöntemleri Baþarý kanýtlanmasý birçok akademik yöntem var raðmen, birkaç aslýnda onlar için akademik ve iþ diller arasýndaki engeli Devamı…

Antidisintermediation


Çoðu e-ticaret giriþimler mantra "iþ yapýlýr þekilde deðiþtirin." Genellikle eSprocket þekilde iþ yapýlýr düþünüyor sadece iyi, teþekkür ederim. Onlarýn amacý saðlamak yerine deðiþtirmektir.

tablo haritas  ortam         müzakere. Bir Müzakere Tablo bir fiþekler, iki kiþilik kombinasyonu gibi         diðer donanýmlar ile bir sohbet odasý ve forum,. Alýcý ve satýcý         canlý bir tartýþma için masada yerine olabilir, ya da için mesaj býrakabilirsiniz         birbirlerini. Tartýþma iplik özellikleri sayesinde, sýk olabilir ve         Müzakere Tablo, bir sözleþme oluþturmak için kullanýlabilir. Alýcý hem         ve satýcý ayný Devamı…

Nasýl Notebook kategorize musunuz?


Dizüstü bilgisayar pazarý bilgisayar üreticileri için kalan savaþ biri haline gelmiþtir. Burada bizim amacýmýz, dizüstü pazar segmentleri tanýmlamak her segmentin genel özellikleri nelerdir tanýmlamak ve kullanýcýlarýn her segment için ne bekleyebilirsiniz özellikleri hakkýnda bir fikir vermek için etmektir.

tablo haritas  - kelime iþlemci / tablo / ofis           suite uygulamalarý, e-posta, uygulamalar gerektiren güç ve hýz, örneðin, CAD / grafik Anahtar Özellikler : Geniþ ekran, yüksek performanslý, çok           disk alaný, iyi ergonomi, dahili NIC Ek Yorum : Birçok kullanýcý buluyor güçlü olduðunu           Bir 20GB sabit disk ile dizüstü Hiç ihtiyaç vardýr            Örnekler : Compaq Armada E-serisi, Dell Inspiron 7500, HP OmniBook            Devamı…

Bir Teknoloji Seçimi anatomisi


Dell Computer Corporation konulardan bir set çözüm daha ciddi bir sorun yarattýðý fark önce bir ERP sistemi daðýtmak için hazýrlanýyor milyonlarca geçirdi. Michael Dell, Kevin Rollins ve Dell Computer Corporation ve müþterilerinin Dell'in Platin Müþaviri Morten Topfer arasýnda tartýþma dayalý unutmayýn.

tablo haritas          ve süreç iyileþtirme tarzý. Tablo 1 de gösterildiði gibi, gerekli oldu         Dell iþ yetenekleri operasyonel yetenekleri karþý haritalanmýþtýr         Kurumsal Kaynak Planlamasý sisteminin, iki güçlü olur uyardý         yükseltilmiþtir. Bu da potansiyel tedarikçiler önce gerçekleþmiþ olurdu         meþgul edildi ve iyi herhangi bir büyük harcama yapýlmýþtýr önce. valign= top > Mimari               Etkileri Devamı…

Microsoft Navision Kullanma Tedarik Zinciri Yönetimi


Bu Dr Scott Hamilton, Microsoft Navision Kullanma Tedarik Zinciri Yönetimi kitaptan özet bölümün bir yeni baský olduðunu.

tablo haritas   Kayýtlar liste biçiminde bir tablo gibi çok çalýþýr liste biçiminde, kart formatý veya hep birlikte ayrý ayrý görülebilir. Müþteri ana verileri, örneðin, görülebilir ve kart formatýnda tutulan tek bir müþteri için ya da tüm müþteriler için liste biçiminde izlendi. Her iki format ile ilgili bilgi ve ileri / geri tarama eriþimi destekler. Kart formatý genellikle bölümler sekmeler veri, bir liste biçiminde kayýtlarý bir elektronik tabloya kopyalanýp yapýþtýrýlabilir Devamı…

Transenterprises - Yirmi Birinci Yüzyýlýn Geliþen Ýþ Modeli


Son yirmi yýlda, eski dikey entegre bir iþletme / imparatorluklarýn çok gevþek sözde sanal geniþletilmiþ iþletmeler haline baðlý çok sayýda çekirdek yetkinlik odaklý firmalar, içine parçalanmýþ var.

tablo haritas  ölçüde farklý bir doða Tablo 1 de gösterilmiþtir. Tablo   1. Otomotiv Yarýiletken valign= top > Entegrasyon       Elemanlarý Fiziksel           Bitki Üretim           Süreçler Tasarým-Üretim           Zincir Mimarlýk           ve IP valign= top > Taahhüt       Elemanlarý Yatýrým           Fabrikasýnda Sözleþme           Anlaþmalarý (örneðin Kiralama) Yatýrým           IP Taahhüt Devamı…