X
Software Functionality Revealed in Detail
We’ve opened the hood on every major category of enterprise software. Learn about thousands of features and functions, and how enterprise software really works.
Get free sample report

Compare Software Solutions
Visit the TEC store to compare leading software solutions by funtionality, so that you can make accurate and informed software purchasing decisions.
Compare Now
 

 testi scriptings


Discrete Enterprise Resource Planning (Discrete ERP - Turkish Version) RFI / RFP Şablon
Financials, Human Resources, Manufacturing Management, Inventory Management, Purchasing Management, Quality Management, Sales Management, Product Technology

testi scriptings  

Devamı…


RFP Şablonları Araştırın

TEC RFP şablonlar,40’dan üzerinde yazılım kategorileri ve binlerce özellikleri ve işlevleri listeler. Endüstrideki en kapsamlı gereksinimler / işlevsellik listeleri alın.

Şimdi araştırın
Yazılım Çözümleri Karşılaştırın

Binlerce genelinde çözümlerin Özellikleri ve işlevleri berabar karşılaştırın. TEC Karşılaştırma Raporlar, size çok daha fazla ayrıntı bilgi veriyour.

Şimdi karşılaştır

Ilgili Belgeler » testi scriptings

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM)


This comprehensive product lifecycle management (PLM) knowledge base models modern product and design-related aspects of PLM for both discrete and process industries. It details product development and portfolio management, manufacturing process management, ideation and requirements management, service data, and regulatory and compliance criteria. This comprehensive knowledge base incorporates the criteria of TEC's other PLM knowledge bases.

testi scriptings   Devamı…

Bu Nasýl Kullanýcý Deneyimi Tedbir miyim, Kullanýcý Deneyimi Hakkýnda Her Þey Ama?


Þimdi herkes kullanýcý deneyimini en üst düzeye çýkarmak için ayar web sitelerinin önemini anlýyor, endüstrisi ölçmek için nasýl anlamaya çabalýyorlar. WebCriteria en son gümüþ kurþun ile kasabaya basmýþ oldu.

testi scriptings  , Web sitesi kullanýlabilirlik testi , Web sitesi tasarým , Web sitesi kullanýlabilirlik , web kullanýlabilirlik testi , web sitesi kullanýlabilirlik testi , web sitesi kullanýlabilirlik , web sitesi kullanýlabilirlik danýþman , web sitesi kullanýlabilirlik araþtýrmalarý , kullanýlabilirlik þirketleri , , kullanýlabilirlik danýþman , kullanýlabilirlik çalýþmalarý , uzaktan kullanýlabilirlik testi , Web kullanýlabilirlik testi , kullanýlabilirlik sezgisel tarama , Devamı…

CIO'lar Güvenlik Sorumlu Tutulacak gerekiyor


Sistemleri, aðlarý ve web siteleri Service saldýrýlarý, kötü niyetli að tarama ve að müdahalelerine Reddi yeni büyüklükleri acý gibi, örgütsel CIO'lar bilgi güvenliði için sorumlu tutulmasý gerekir.

testi scriptings  güvenlik standartlarý , penetrasyon testi , bu haber , test güvenlik açýðý , web uygulama güvenliði tarayýcý , að güvenliði çözüm , denetim bu güvenlik , að geçidi güvenlik , Web uygulama güvenliði test , tarayýcý güvenlik açýðý , web test , bilgi güvenliði konularýnda , yönetilen güvenlik hizmetleri , að güvenliði , Web uygulama güvenliði , açýðý deðerlendirmeler , güvenlik deðerlendirmesi , bilgisayar hizmetleri , að saldýrý tespit sistemi , bilgi Devamı…

Standard & Poor Müþterilerin Güvenlik Açýða Vuruldu


Standard & Poor Comstock ürün güvenlik açýklarý nedeniyle, dünya çapýnda müþteri sitelerinde geniþ güvenlik delikleri maruz kalmýþtýr.

testi scriptings  Að güvenliði analisti,að güvenliði,PCI tarama,að penetrasyon testleri,að kablolama,penetrasyon testleri,uygulama güvenliði test,að penetrasyon testi,web uygulamasý güvenlik duvarý,uygulama güvenlik duvarý,penetrasyon testi,þebeke bakým,að donanýmý,web uygulama güvenliði,Web uygulama güvenliði test Devamı…

Tüm Bu Benchmark sayfalar Neyse, nedir?


Satýcýlar, ürün edebiyat, basýn bültenleri, ve birisi bir satýn alma kararý vermek için numaralarýný kullanabilirsiniz düþünüyorum herhangi bir yerde kriterler alýntý seviyorum. Ama kriterler anlama ve hangilerinin gerçekten önemli mi?

testi scriptings                    Tablo 1. Testi               Adý Bölüm Konu               Metrik               Detaylar TPC-C Sistemi              Önlemler             iþlem performansý ve ilgili tüm alt egzersizleri            tpmC,             $ / TpmC                src= /images/Research/ResearchHighlights/view_benchmarks.gif width= 63 height= 21 border= 0 > TPC-H Sistem Önlemler Devamı…

AT & T'nin Ekosistem


AT & T ASP'nin geliþmek için bir ortam yaratýyor.

testi scriptings  ve yazýlým çözümleri.   Uygulama Testi için Ýmkanlar: Sun Yetkinlik Merkezleri satýþa sunulacak   kýyaslama, tuning, boyutlandýrma, kapasite planlama ve test edilmesi için en ASP   uygulamalarý.   AT & T ASP için Ekosistem veri ve IP altyapýsý kümesi temel üzerine inþa edilmiþtir   kaynak: AT & T   veri merkezleri (26 hosting ve co-location hizmetleri için planlanmýþ.) OC-48/OC-192   IP omurga. bir   DSL dahil olmak üzere geniþ bant hizmetleri portföyü VPN Devamı…

Dassault Systèmes-Geniþleyen Ürün Geliþtirme ve 3D Deneyimi


Dassault Systèmes vizyon saðlamaktýr herkes-den böylece onlarýn fikri mülkiyet ve dijital varlýklarýn deðerini maksimize ürün tasarýmcýlarý, mühendisler ve kullanýcýlar ve kendi oluþturmak için topluluklar-, paylaþmak ve deneyim üç boyutlu sanal dünya sonuna kadar tedarikçi, . Bu makalede, TEC baþ analisti PJ Jakovljevic 3 boyutlu tasarým o son zamanlarda iþbirliðini etkinleþtirmek nasýl, demoed gördüm araçlarý ve üretim ve diðer sektörlere uygulama bildiriyor.

testi scriptings  da sanal bir kullanýlabilirlik testi gerçekleþtirebilirsiniz. Yapýlandýrma-to-order (CTO) veya montaj-to-order (ATO) üreticileri 3D canlý deneyimlerine dayanarak ürün özellikleri ve seçenekleri seçebilirsiniz. Bir kýsaltýlmýþ ölçek büyütme veya rampa-aþamasýnda (bir pilot üretim için laboratuar ve prototip), þirketlerin pazara gitmeden önce müþterileri ile birkaç alternatif test etmek için zaman göze olabilir. Gibi petrol ve gaz ve süreç imalat gibi sanayi sektörlerinde Devamı…

IBM RS/6000 Performans Odak Devam Ediyor


IBM iþlem ve Web hizmet bir damgasýný olmasýný gösteren, onun orta sýnýf Unix sunucu için benchmark sonuçlarý, RS/6000 M80 yayýmladý sadece etti.

testi scriptings  metrik prensip olarak TPC-C testi kullanmýþ         Tek bir veritabaný þirket çapýnda talep çalýþan sistemlerde karþýlaþtýrmak için         uygulamalarý.         Sunucu iki ila sekiz tane 500 MHz RS64 III bakýr tabanlý mikroiþlemciler tarafýndan desteklenmektedir         ve 32GB ECC SDRAM bellek ve 56 hot-plug PCI yuvasý kadar hizmet verebilir.         Bu mainframe sýnýfýnda güvenilirlik, kullanýlabilirlik ve servis sunuyor Devamı…

Gereði Ýzlenebilirlik-A Tester Yaklaþýmý


Bir gereklilik izlenebilirlik matris deðeri izlemek ve izlemek her bir ihtiyaç ürün geliþtirme tüm süreç boyunca müþterinin ürün içine dahil edilecek ve mümkün olan en erken aþamada kusurlarý tespit yeteneðinde olduðunu.

testi scriptings   test , kullanýcý kabul testi , UAT , geriye dönük izlenebilirlik , Pareto Analizi , beyin fýrtýnasý , Ishikawa diyagramlarý /> Gereði Ýzlenebilirlik-A Tester Yaklaþýmý Neha Grover - Temmuz 5, 2013 Read Comments Kalite ve Koþullarý: A Bond Kalite herhangi bir sanayi aðýrlýk merkezi ve ayaðý olduðunu ve çeken ve müþteri tutan en önemli unsurlardan biridir. Yazýlým sektöründe, kalite kullanýlabilirlik ve gereksinimleri ile kurulan iki yerine getirilmesi, açýsýndan Devamı…

SAP Tedarik Zinciri Yönetimi Araçlarý Highlights


Geçen hafta e-Ýþ Conference & Expo'da, SAP AG tedarik zinciri yönetimi uygulamasý, Ýleri Planlama ve Optimizasyon (APO) üzerinde katýlýmcý güncellendi.

testi scriptings    yeni müþteriler elinde saha testi . Devamı…