Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » til uygulay c e itimi


Bir geri çekilme Personel Eðitimi
Kendi personel düzeylerini yeniden deðerlendirilerek Organizasyonlar azaltarak personel sayýsý ve kesme çalýþanlarla ilgili harcamalar her ikisi de, eðitim uzun vadeli faydalar saðlayabilir bile. Bu makalede, kurumsal sistemleri ile ilgili olarak artan önemi, faydalarý, ve bir durgunluk içinde personel eðitimi risklerini tartýþýr.

til uygulay c e itimi  zorunlu iken, söz konusu kesintiler artan örgütsel risk bir kýsýr döngü teþvik : Kuruluþlar daha iyi kurumsal sistemleri kullanmayý öðrenmek kullanýcýlar için resmi eðitim ve gayri fýrsatlarý azaltmak ya da ortadan kaldýrmak. Bu birçok kullanýcý kötü alýþkanlýklarý ve optimal iþleme yöntemleri katýlaþýr. Ayný zamanda , örgütler daha az çalýþanlar arasýnda daha fazla iþ sonuçlanan, personel kýrpýn. Bu çalýþanlarýn birden fazla iþlerde eðitimli çapraz Devamı…
Kesikli Üretim (ERP)
The simplified definition of enterprise resource planning (ERP) software is a set of applications that automate finance and human resources departments and help manufacturers handle jobs such as or...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » til uygulay c e itimi


Satýþ Gücü Otomasyonu, Müþteri Ýliþkileri Yönetimi ve Satýþ Eðitimi: Yöntem ve Teknoloji bir erime
Pek çok kuruluþ satýþ gücü otomasyonu ve müþteri iliþkileri yönetimi çözümleri benimsemeye zor bulabilir. Resmi satýþ eðitimi ve ilgili takviye araçlarý fark yaratabilir. Biz anahtar zorluklarý incelemek ve bazý çözüm önerileri.

til uygulay c e itimi  SFA,CRM,satýþ gücü otomasyonu,müþteri iliþkileri yönetimi,satýþ yöntemi,satýþ süreci,satýþ gücü atalet Devamı…
Bilgisayarlý Bakým Yönetim Sistemleri: Bir Eðitimi Birinci Bölüm: Zorluklar ve Özellikleri
Þirketler operasyonlarýn tasarruf sýkmak için daha fazla alanlar arýyoruz. Keþfetmek için verimli bir zemin olabilir böyle bir alandýr ekipman bakým olduðunu. Bu tasarruf yetiþtirmek için yardýmcý olabilir yazýlým sýnýf bilgisayarlý bakým yönetim sistemleri (CMMS) 'dir. Bu makalede, þirketin tasarruf potansiyel bir kaynaðý olarak bu yazýlýmý araþtýrmak olup olmadýðýný belirlemek saðlayan, CMMS ve temel özellikleri temellerini tartýþýyor.

til uygulay c e itimi  edilir zaman. Bir CMMS düzeltme-it-önce-it-tatili zihniyet teþvik   ve reaktif önleyici için önem kaydýrýr. Bir kere bu bir kabul olur   uygulama ve güvenilirlik CMMS yerleþtirilir, tesis düþünebilirsiniz   onun çok-yöntemi ile daha geliþmiþ akýllý bakým (PdM) geçiþ   durum izleme, eðilim izleme ve uzman sistem taný. Takip   programsýz bakým etkinliði olarak biofeedback mekanizma saðlar   sizin bakým programý. Programsýz bakým hayatýn bir gerçeði ve olacak Devamı…
BT Bilgi Tabanlý Araçlarýný Kullanma Bir Örnek Çalýþma ve Eðitimi Bölüm 2: A Eðitimi
Bu eðitimde, Bilgi Tabanlý Seçim bir iki bölümlük dizinin bir parçasý 2, Bilgi Tabanlý Seçim Yöntemleri ve Araçlarý seçimi süreçleri ve yeteneklerini gösteriyor. Iþ karar alma mekanizmalarý ile entegre Bu araçlar, belki seçimi riskini azaltmak ve BT projelerinde baþarý için þansýnýzý artýrabilirsiniz. BT proje baþarýsýzlýk korkunç oraný göz önüne alýndýðýnda, seçim potansiyel bazý kaynaklara göre sektörüne yýlda yaklaþýk $ 30B iliþkili bir tahmini maliyeti ile, bazý olgularda% 30 riskini azaltmaya yardýmcý olabilir. Bu eðitimde, bir PDA cihazý gerçek hayat seçim yoluyla hýzlý karar iþleme prosedürleri bir dizi göstermektedir. Dönüþ karþý risk aðýrlýðýnda iken süreç, çözüm için beklemek argüman için güven verdi.

til uygulay c e itimi  gibi         Bir bölüm 1 belirtildiði gibi, web üzerinde en BT seçim araçlarý sadece özellikleri içerir         ve iþlevleri kriterleri. birçok karmaþýk kararlar için, bu yetersiz olabilir. sonra         PDA KB seçerek, size Özet baþlýklý bir pencere yerleþtirilir.         Bu pencereye dört bölüm vardýr. Sol tarafta karar         hiyerarþi - aslýnda kriterleri deðerini aðacýnda. Ilk üç kriter          Özellikler , PDA Devamı…
Yaþam bilimleri E-ticaret Tedarikçi büyür
Chemdex yaþam bilimleri endüstrisi için iþ-to-Business tedarik bir saðlayýcýsýdýr. Son zamanlarda halka arz gücünü yararlanarak, þirketin diðer satýcýlar ile entegre ve hýzlý bir þekilde yeni müþteriler baþlatmak için kendi yeteneklerini geniþletiyor. Bu giriþimleri desteklemek için yeni ortaklýklar, Ariba dahil Teknolojileri ve IBM Concur.

til uygulay c e itimi  mekanizmasý olarak XML, Chemdex beklentilerini yeniden tanýmlýyor   Bu ihtiyaçlarý her iki karþýlayarak dikey pazarlarý için. Yeteneði   kurumsal arka uç sistemleri arayüzü için önemli bir maliyet tasarrufu olacak   Chemdex pazar üyeleri. Üçüncü taraf satýn alma ile Ortaklýk   çözüm satýcýlarý Ariba ve Concur muhtemelen bu þirketler daha fazla yarar   bu Chemdex yapar. Tüm Chemdex kullanýcýlar daha az uzmanlaþmýþ için potansiyel müþteriler   ise, Ariba Devamı…
E-ihale Giriþimi ile Kredi Muhasebe Bürosu
En muhasebeci ve denetçi PricewaterhouseCoopers E-satýn alma pazar ve portal oluþturur.

til uygulay c e itimi  ihale yazýlým satýcýlarý tarafýndan iþletilen pazar baþka bir þeydir. Kullanýcý vardýr   dahil olmak üzere son bir seçim yapmak birçok faktör, dikkate almak: Güncel       pazar alýcý ve satýcý üye              Temel tedarik yazýlým Yetenekleri        kolaylýðý       mevcut arka uç, eski ya da ERP sistemleri ile entegrasyon        kolaylýðý       diðer pazarlarý ile entegrasyon        Olasý       pazar mali istikrar Devamı…
BoldFish en Opt-In E-Posta Daðýtým Sistemi ~ 'Oh My Hýzlý var!'
BoldFish mesajý daha hýzlý ve daha güvenilir bir posta daðýtým sistemi opt-in diðerlerinden daha piyasada bugün teslim edecek.

til uygulay c e itimi  ileri teknolojiler         E-posta iletilerinin büyük sayýda. BoldFish         kuruluþlarýn e-posta-etkinleþtirmek saðlayan son derece geliþmiþ bir sistemdir         yüksek hacimli giden e-posta kampanyalarý için kendi veritabaný. BoldFish entegre         sorunsuz bir kuruluþun web sitesi, veri tabaný ve mevcut BT ile         ulaþan müþteriler için kurumsal sýnýf özellikleri saðlamak için altyapý         duyarlý, kiþisel bir Devamı…
AspenTech'in InitiativeFinally E-Ýþ Baþlattý
Aspen Teknoloji son zamanlarda iþ-to-Business E-ticaret uygulamalarý planlý bir dizi ilk onun e-ticaret giriþimi, Aspen E-Ýþ, duyurdu. Giriþiminin bir parçasý olarak, AspenTech'in e-ticaret çözümleri sunmak için iþ-to-Business uygulama satýcý Extricity Software, Inc ile ortak olacak. E-ticaret teklifleri, son iþ yeniden yapýlanma çabalarý ve süreç imalat kesimi üzerindeki tutun diðer kurumsal uygulama yazýlým satýcýlarý arkasýnda Aspen gecikme baþarýya yol açabilir raðmen.

til uygulay c e itimi  E-ticaret platformu,e-ticaret iþlemi,e-ticaret ürün,e-ticaret programý,e-ticaret saðlayýcý,e-ticaret saðlayýcýlarý,e-ticaret yorum,e-ticaret arama,kavak teknolojileri,titrek kavak teknolojileri az,kavak teknolojileri inc,kavak teknolojisi,kavak teknoloji net türev,kavak Teknoloji Þirketi,kavak teknoloji inc Devamı…
SAS "Veri" in "E" koyar
SAS Institute Internet, veri madenciliði teknolojisi uygulamýþtýr. Þirket þirketler Web sörfçüleri davranýþýný analiz ve tahmin yardýmcý olacak ürünler piyasaya sürdü. Hedef müþteri çeþitli kaynaklardan gelen kurumsal veri geniþ hacimli ile biridir.

til uygulay c e itimi  Veri madenciliði,veri kaydedici,veri entegrasyonu,perakende yazýlým,risk yönetimi yazýlýmý,web madenciliði,CRM sistemi,kredi risk yönetimi,planlama yazýlým,veri analizi,veri kaydediciler,madenciliði yazýlým,SQL veri madenciliði,CRM çözümleri,insan kaynaklarý yazýlým Devamı…
E-Tedarik Ne Dil?
PeopleSoft son Satýn Alma 2.0 genel duyurdu. Son sürümü XML ile güçlendirilmiþ ve kolay kullanýmlý arayüzü sarýlmýþ çoklu dil ve çoklu para birimi yetenekleri sundu.

til uygulay c e itimi  PeopleSoft,E-ihale,B2B,PeopleSoft Satýn Alma,PeopleSoft e-iþ uygulama,B2B ticaret borsalarý,çok organizasyon iþlevi,Ticaret Bir Global Ticaret Web <,> PeopleSoft çözüm,PeopleSoft Tedarik Zinciri Yönetimi,PeopleSoft kurumsal sistemleri Devamı…
SAP Business One 9.0 Çıktı
“Küçük” Sap Business One çözümü SAP’taki çözümler arasında pek duyulmamış bir kahramandır. Gerçekten de dünya genelinde 30 ayrı dil konuşan 38,000’i aşkın müşteri ve 630’ün üzerinde ortak pazar gözlemcileri tarafından genellikle bahsedilmeye değer görülmeyip ihmal edilmektedir. Küçük işletmelere yönelik iş yönetim çözümleri (ortalama 10-20 kullanıcıyla) yerinde hizmetle veya bulutla sağlanabilir ve mobil aygıtlar yoluyla erişilebilir haldedir.

til uygulay c e itimi  SAP Business One’ın işlevselliğinin genişletilmesine ve endüstri ile şirketlere işlevsellik kazandırılmasına yardımcı olmaktadır ve üçüncü taraf araçlarıyla arayüz bağlantısı kurmaktadır. Ayrıca SAP’ın herkese duyrulmuş in memory platformunda doğal biçimde çalışabilen SAP Business One’ın 9.0 versiyonu artık sınırlı gönderimde (yaklaşık 150 ilk uygulayıcıya). SAP HANA platformu şirketlerin hacimleri gittikçe artan verileri anlık olarak analiz etmelerini ve Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others